slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy kính sợ Thiên Chúa

NGÀY THỨ 11:
BÀI ĐỌC
Đn 9, 4b-10 Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.
SUY NIỆM
Ngày nay, lòng kính sợ Chúa ít khi được nói tới hay được thực hành. Trong Cựu ước việc kính sợ Chúa được đề cập tới rất nhiều lần. Lòng kính sợ Chúa cũng là khởi đầu của sự khôn ngoan. Ai khôn ngoan thì biết kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa không phải là sợ Chúa phạt mà là lòng kính tôn, phục thờ Thiên Chúa. Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như một người bạn, một người tình nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa. Nếu không biết kính sợ Chúa thì con người sẽ coi thường Chúa.
Thế giới hôm nay con người đang đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời. Người ta nhân danh tự do, sư tự do mà chính Thiên Chúa ban để loại bỏ Chúa. Con người càng văn minh càng mất niềm tin vào Thiên Chúa. Cộng sản vô thần không tin Chúa đã đành, thế giới văn minh thì cố chứng mình không có Chúa, nhưng lại chứng minh rằng có ma thế mới đau lòng. Lời Chúa nói: "khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" (Mt18,8) dường như đang được ứng nghiệm.
THỰC HÀNH
 Đn 9,10 Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.
- Với chính mình: biết kính sợ Chúa, đặt Chúa lên trên hết trong cuộc đời.
- Với tha nhân: giúp họ nhìn ra Chúa trong cuộc đời, giúp họ nhìn ra quyền năng Chúa.
- Với Chúa: chúc tụng Thiên Chúa, kính phục uy quyền của Thiên Chúa
GHI NHỚ
 Đn 9,9 Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng kính sợ Thiên Chúa. Chỉ có sự kính sợ Chúa trong tâm hồn thì con mới trở nên khiêm nhường và biết thần phục quyền uy của Chúa. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.