slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Bác Ái Xã Hội (Matheu 25)

" Bất cứ điều gì con làm cho người bé mọn nhất của anh chị em ta, con đã làm cho chính ta "

Mục Bác Ái Xã hội nhằm giúp những nơi đang gặp thiên tai, những người thiếu thốn, nghèo khổ ở Việt Nam và các nơi khác. Trang nhà chỉ phổ biến , đăng những thỉnh cầu và không nhận đóng góp nào từ Thành Viên và Quý vị hảo tâm. Thành Viên và Quý vị hảo tâm muốn giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc và gởi đóng góp trực tiếp đến những nơi đang cần gíup đỡ. Xin Chúa chúc lành cho lòng hảo tâm của Quý vị.

Điều Kiện Đăng Mục Bác Ái Xã hội :

Thành Viên được đăng thư kêu gọi nhưng phải theo điều kiện sau đây:

Thư kêu gọi phải do chính Linh mục Chánh Xứ, quản nhiệm hay Sơ phụ trách , Hội đoàn gởi email cho Phúc Âm Goá Môi Trường hay được giới thiệu qua Thành Viên. Điạ chỉ, điện thoại, email để liên lạc giúp đỡ cũng phải là nơi ở của Quý Cha, Quý Sơ phụ trách. Thư kêu gọi chỉ được giữ trên Mục Bác Ái Xã hội một năm. Sau một năm nếu muốn tiếp tục xin vui lòng báo cho Admin biết.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.