slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Thánh PhaoLô Tông Đồ Dân Ngoại

  • Phaolô, Tông đồ của Đức Kitô Giêsu

    Phaolô, Tông đồ của Đức Kitô Giêsu theo Thánh chỉ của Thiên Chúa, Cứu Chúa của ta và Đức Kitô Giêsu, hy vọng của ta“ (1 Tm 1,1).
    Đó là tước hiệu Phaolô thường dùng trong đời sống thường nhật, trong các tương quan cá nhân cũng như trong các thư gửi các môn đệ, gửi các Giáo đoàn: “Phaolô, nô lệ của Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm Tông đồ, được tách riêng để giảng Tin mừng của Thiên Chúa“ (Rm 1,1).

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.